Osaaminen on vahvuus kohti onnistumista!

Kokemuksen ansiosta kykenee näkemään jopa nurkan taakse...

Toimintamme ensisijainen tarkoitus on, että asuntokauppalaki voisi lähtökohtaisesti toimia niin kuin lainsäätäjä on alunperin tarkoittanut. 

Asuntokaupan pelisäännöt muuttuivat vuoden 1995 asuntokauppa-laissa uusillapakottavilla lainsäännöksillä. Lisäksi asuntokauppalakiin tehdyt uudistuksettulivat voimaan vuoden 2006 alusta lukien.

Lain laajuus ja osittainen vaikeaselkoisuus ovat käytännön työssä aiheuttaneet monia sellaisia kysymyksiä, joihin ei ole monia sellaisia kysymyksiä, joihin ei ole edelleenkään löytynyt selkeitä vastauksia. Erityisesti perustajaurakoitsijaa sitovat monet asuntokauppalain velvoitteet ja näiden uudistuotannon pelisääntöjen hallitseminen on kaikkien osapuolien osalta tärkeää.

Rakennuttaja-asiamies on perustajaurakointihankkeen kaikkien osapuolien luottohenkilö, joka työskentelee rakennushankkeeseen ryhtyvän tukena ja on hallinnollis-taloudellisen tehtäväkentän kokonaisuuksien hallinnan omaava asiantuntija, joka vahvistaa toteutuksen edellytyksiä ja tuo ajantasaista tietoa hankkeen kaikkeen päätöksentekoon.

Toimintamme kattaa mm. perustajaurakoitsijaa sitovat lain ja asetuksen mukaiset toimet rakentamisen valmistelusta aina vuositarkastukseen saakka. Olemme mukana hankkeessa läheisessä yhteistoiminnassa perustajaurakoitsijan kanssa luodaksemme edellytykset urakassa huomioitavien asuntokauppalain velvoitteiden täyttämiselle.

Tarjoamme erikseen määriteltävien tehtävien ohjausta, valvontaa, koordinointia sekä huolehtimista perustajaurakoitsijan käyttöön siten, että molemmilla on yhteinen intressi hankkeeseen kuuluvien tehtävien hoitamiseksi asuntokauppalain ja sen asetuksen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Tehtävien määrittelyssä huomioidaan myös hankkeen muiden tavoitteiden saavuttaminen. Ohjaamme käytännön eri toimenpiteitä, joiden avulla lain velvoitteet voidaan ottaa huomioon asuntotuotannon prosessissa suunnittelusta valmiin asunnon luovutukseen saakka. Laadimme lisäksi taloudelliset ennakkolaskelmat liiketaloudellisesti onnistuneen rakennushankkeen mahdollistamiseksi.

Tavoitteenamme on, että perustajaurakoitsija toteuttaa kohteen asettamiensa tavoitteiden mukaisesti, asunto-osakkeen ostajan oikeuksia turvaavalla tavalla ja turva-asiakirjojen säilyttäjän kannalta riskittömästi.